Przedszkole nr 17 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole17.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępno-ści cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
1) brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
2) część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
3) dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzą-cych (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawi-gacyjnych, tytułu itp.),
4) brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
Wyłączenia
Zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obcią-żenia dla podmiotu publicznego, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Skróty klawiszowe
Domyślne skróty klawiszowe przeglądarek internetowych.
Brak tłumacza języka migowego.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Słupianek,
Sekretariat.p017@wroclawskaedukacja.pl, jusslup4503@edu.wroclaw.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (71) 798 67 14 wew. 100.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek przedszkola

Siedziba Przedszkola nr 17 we Wrocławiu mieszcząca się przy ulicy gen. L. Okulickiego 2a we Wrocławiu jest częściowo przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole jest parterowe. Posiada parking dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku jest bez barier architektonicznych. Główne drzwi wejściowe są przeszklone, wyposażone w wideomofon dostosowany dla osób poruszających się na wózkach. Cały budynek dostępny jest dla osób poruszających się na wózkach dla niepełnosprawnych. Wszystkie ogólno-dostępne korytarze i drzwi są przestronne, a także posiadają odpowiednią szerokość za-pewniającą swobodne poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo. Szatnia dla dzieci posiada szerokie drzwi zapewniające swobodne poruszanie się osobie na wózku. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w przedszkolu zapewniona jest w sposób wizualny (plany pomieszczeń). W przedszkolu znajduje się toaleta dostępna i dostosowana dla osób z niepełnosprawnością oznakowana standardowo. W toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz system przywołania. Budynek nie posiada żadnych systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przej-ście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Data publikacji strony: 2019-09-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25